Svovl Brinte

Seminar

Mere info

http://www.dmu.dk/NOSA2007


ZenZors leverer gasalarm, gasdetektering og gasanalyse løsninger til erhvervslivet og offentlige organisationer, såvel transportabelt som stationært. Med mange års erfaring med måle og prøveopsamlings udstyr til miljø, arbejdsmiljø og proces tilbydes der kun løsningerne der er afprøvet og sikre. ZenZors store internationale kontakt netværk og kendskab til lokale forhold sikre at de udvalgte løsninger der præsenteres overfor vores kunder, opfylder brugernes behov, ligesom lovgivningskrav og behov for evolution opfyldes.
Økonomien er også et vigtigt parameter når løsninger skal findes, men den bliver vægtes således at sikkerhed for mennesker og materialer har højeste prioritet, ligesom kvalitets niveauet er bragt ind i projektet fra begyndelsen.
Når De er i kontakt med os vil De føre en dialog med en person der har uddannelse og erfaring til at løse den opgave de stiller os ellers vil vi afvise opgaven. Vi har opstarts hjælp til alle instrumenter vi leverer, hvor brugeren bliver instrueret i anvendelsen.

ZenZors tilbyder kurser i anvendelse af måleudstyr eller rådgivning i forbindelse med indkøb af måleudstyr. I rådgivnings rollen vil vi naturligvis ekskludere egne produkter af habilitets grunde.
Applikations og metode udvikling løses ligeledes af ZenZors.

Måling på gas kan ofte være en genvej til at opsamle koncentrations og kvalitets data på faste som flydende materialer.

Kontakt os på telefon eller e-mail og lad os diskutere din opgave. Støv, partikler, aerosoler, PM10, PM2,5, gas, dampe, metan (CH4), ethan, propan, butan, pentan, hexan, benzen, toluen, xylen, triklorætylen, perklorætylen, ilt (O2), svovlbrinte (H2S), kulilte (CO), kvælstofilte r (NOx), svovldioxid (SO2), klor (Cl2), ammoniak (NH3), kuldioxid (CO2), Totalkulbrinter, Elementært kulstof, Nitrat, Sulfat. kul i flyveaske

I enheder som:
%, %LEL, ppm, ppb, ppt, mg/l, ug/l, mg/m3, ug/m3, ng/m3, l/min

Nogle af de måle principper vi levere til "on-site" målinger er:
Elektrokemiske sensorer, Katalytiske sensorer, Tykfilms sensorer, Kemiluminesense, Pulsfluosense, TEOM, IR, NDIR, ATR-FTIR, PID, FID, GC/PID, GC/PID-ECD, GC/MS.

Mere info